ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Οι εφαρμογές προσομοίωσης θέσεων εργασίας στον εικονικό κόσμο αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες μας. Η ομάδα μας έχει δημιουργήσει μία ψηφιακή πλατφόρμα για την εύκολη ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών. Κάθε προσομοίωση που δημιουργούμε γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες ενός οργανισμού ή επαγγέλματος και με βάση τα επαγγελματικά καθήκοντα και λειτουργίες. Η εφαρμογή είναι συνήθως μία προσομοίωση ενός πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο το άτομο (ο «χρήστης») εκτελεί επαγγελματικές λειτουργίες μέσα στον εικονικό κόσμο και λαμβάνει αποφάσεις όπως θα έκανε ασκώντας στην πραγματικότητα το επάγγελμα.

Επιστημονική μέθοδος επιλογής προσωπικού (για πρόσληψη, προαγωγή, αλλαγή θέσης, κτλ) που βασίζεται στις πραγματικές επιδόσεις και την συμπεριφορά του ατόμου κατά την άσκηση επαγγελματικών ή άλλων κοινωνικών λειτουργιών.

Μια καινοτομική προσέγγιση για άμεση και έγκυρη αξιολόγηση επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών του προσωπικού, χωρίς τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης.

Μέθοδος πιστοποίησης προσόντων με αυξημένη εγκυρότητα και τυποποίηση. Με αυτόματο τρόπο πιστοποιούνται γνώσεις και δεξιότητες που πράγματι έχει το άτομο, όπως αυτό αποδεικνύεται κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

Αυτόματη ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και επαγγελματική εκπαίδευση στην πράξη του επαγγέλματος, για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων προσόντων που απαιτεί κάθε θέση εργασίας της επιχείρησής σας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Η πρότασή μας προσθέτει αξία στην επιχείρησή σας προσφέροντας:

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών του κλάδου και των νορμών της επιχείρησης, με τυποποίηση, εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 360ο

Συνδυασμός επιστημονικής γνώσης και τεχνολογικής εξειδίκευσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μία εφαρμογή, εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, για έναν μεγάλο αριθμό χρηστών, εξ αποστάσεως και σε πολλές γλώσσες.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Εκπαίδευση, αξιολόγηση, επιλογή και πιστοποιήση προσωπικού εστιάζοντας στις επιδόσεις του ατόμου στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Το περιεχόμενο των εφαρμογών, ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι μαθησιακοί στόχοι, κτλ, προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Γρήγορη και εύκολη τροποποίηση περιεχομένου σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας. Μείωση του κόστους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μέσω του αυτοματισμού.

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Οι λύσεις μας είναι δυναμικές και επεκτάσιμες. Έχουν μεγάλο κύκλο ζωής με δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του πελάτη.

 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, υιοθετώντας μια πραγματικά καινοτομική λύση.
 • (Αυτο-)αξιολόγηση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, και περαιτέρω βελτίωση μέσω της συχνής εξάσκησης.
 • On-the-job αξιολόγηση, εκπαίδευση και επιλογή προσωπικού.
 • Αυξημένη συμμετοχή στη μαθησιακή / εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Μάθηση μέσα από την ανακάλυψη και τον πειραματισμό.
 • Δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής γνώσης πριν την πρόσληψη, αυξάνοντας την παραγωγικότητα.
 • Η επαγγελματική ικανότητα και οι γενικές ή ειδικές δεξιότητες, μπορούν να καταγραφούν με ακρίβεια.
 • Η αξιολόγηση βασίζεται στην “πραγματική” συμπεριφορά του ατόμου και στις αποφάσεις που λαμβάνει στην πράξη, και όχι σε ψυχομετρικά αποτελέσματα τα οποία μόνο εμμέσως αξιολογούν τα ατομικά χαρακτηριστικά και προβλέπουν συμπεριφορές.
 • Μία ευρεία ποικιλία διαφορετικών εργασιακών συνθηκών μπορούν να προσομοιωθούν και αντίστοιχα μπορούν να καταγραφούν και τεκμηριωθούν πολλές ανθρώπινες συμπεριφορές, με σχετικά χαμηλό κόστος.
 • Τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα ελέγχονται από τον προγραμματιστή του σεναρίου και μπορεί να παραχθούν (συστημικά και τυχαία), αυξάνοντας την έκταση και την αξιοπιστία της μέτρησης.
 • Ο πελάτης ελέγχει το επίπεδο διαδραστικότητας που υποστηρίζει κάθε εφαρμογή, σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 • Η εκπαίδευση, η αξιολόγηση, η επιλογή και η πιστοποίηση σε ένα προσομοιωμένο ψηφιακό περιβάλλον δεν έχει τους κινδύνους που υπάρχουν όταν διεξάγει τις διαδικασίες αυτές στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας:
 • Κίνδυνοι για την εταιρική εικόνα προς τους πελάτες.
 • Οικονομικοί ή τεχνικοί κίνδυνοι που οφείλονται σε λάθη εκπαιδευόμενων ή εργαζομένων υπό αξιολόγηση, κτλ.
 • Κίνδυνοι από την υποκειμενικότητα των εκπαιδευτών / αξιολογητών, κ.λπ.
 • Διασφάλιση ποιότητας, εγκυρότητα και αξιοπιστία στις διαδικασίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης, εξαλείφοντας την πιθανότητα λάθους του ανθρώπινου παράγοντα.
 • Μετά τον σχεδιασμό και τηνπαραμετροποίησης της εφαρμογής, οι διεργασίες είναι τυποποιημένες και 100% ελεγχόμενες από την επιχείρηση, χωρίς το στοιχείο της υποκειμενικότητας, της τυχαίας επίδρασης του εξωτερικού παράγοντα. κ.λπ.
 • Υπάρχει αυξημένη αξιοπιστία στην αξιολόγηση και την καταγραφή της συμπεριφοράς ενός χρήστη.
 • Η αναλογία της ποσοτικής- ποιοτικής αξιολόγησης είναι πλήρως προσαρμόσιμη από τον πελάτη.
 • Πλήρως παραμετροποιημένες λύσεις, που μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι 100% προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες της επιχείρησης (ακολουθώντας, για παράδειγμα, τους εσωτερικούς κανονισμούς για την εκτέλεση μίας εργασίας, τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τα εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας, τις καλές πρακτικές που εδραιώνονται από τη λειτουργία της κ.λπ.)
 • Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την ανάλυση των αναγκών και τον από κοινού σχεδιασμό της εφαρμογής ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρησιμότητά της.

Παράδειγμα: Ο πελάτης καθορίζει ποια καθήκοντα, γνώσεις και δεξιότητες είναι σημαντικές για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Επιλέγει ποιες καταστάσεις ή παραδείγματα επαγγελματικής πρακτικής είναι τυπικά ή αυξημένου ενδιαφέροντος για την εταιρεία. Τέλος, μπορεί να αποφασίσει ποια είναι η “βέλτιστη πρακτική” και ποια/-ες διαδικασία/-ες συμμορφώνονται με τον εσωτερικό κανονισμό ή πρακτική της επιχείρησης.

 • Ευελίξια στην εμπορική μας πολιτική και στις στρατηγικές συνεργασίες με τους πελάτες:
 • Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με διαφορετικές μορφές συμβολαίων (pay-as-service, licencing, κα).
 • Προαιρετικές συμβάσεις για τεχνική και επιστημονική υποστήριξη.
 • Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση της εφαρμογής.
 • Δυνατότητα στρατηγικής συνεργασίας ή κοινής ανάπτυξης και προώθησης υπηρεσιών στην αγορά (π.χ. πιστοποίηση ατόμων στην αγορά εργασίας).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιστημονική υποστήριξη προσφέρονται κατά τον αρχικό σχεδιασμό και παραμετροποίηση της εφαρμογής. Στη συνέχεια εύκολη προσαρμογή στις ολοένα και μεταβαλλομένες ή κλιμακούμενες ανάγκες του πελάτη.
 • Υπηρεσία συνεχούς επικαιροποίησης (νέα καθήκοντα προς αξιολόγηση, αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης, προσθήκη νέων σεναρίων για την προς αξιολόγηση θέση κ.λπ).
 • Δυνατότητα συνεχούς επέκτασης της υπηρεσίας για νέες θέσεις εργασίας και ειδικότητες της επιχείρησης, με σημαντικές οικονομίες κλίμακας.
 • Δυνατότητα σχεδίασης και προσαρμογής πολλαπλών σεναρίων και εργασιακών συνθηκών με πολύ μικρό επιπλέον κόστος.
 • Η εφαρμογή μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο για αξιολόγηση, εκπαίδευση κ.λπ. και συνεπώς μειώνει το κόστος τους.
 • Αυξημένη απόδοση και γρήγορη απόσβεση της επένδυσης, με την επαναλαμβανόμενη χρήση της εφαρμογής για μεγάλο αριθμό εργαζομένων
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος και εγγυημένη αποτελεσματικότητα.
 • Δημιουργία οικονομιών κλίμακας σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση έχει μεγάλο αριθμό εργαζομένων ή υποψηφίων για μία θέση εργασίας.

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΣ

  Φορείς εκπαίδευσης – κατάρτισης Μεγάλες επιχειρήσεις Φορείς πιστοποίησης Σύμβουλοι διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Εταιρείες πρόσληψης προσωπικού
Αξιολόγηση επίδοσης προσωπικού   X X X X
Επιλογή προσωπικού    X X X X
Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών X X X X  
Πρακτική Άσκηση/ Εκπαίδευση στην πράξη X X   X X
Πιστοποίηση προσόντων     X X X