ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ για την Human-iTech
 Η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία Έρευνας & Τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2011 στη Ρόδο. Εντάχθηκε για χρηματοδότηση ως νέα καινοτόμος επιχείρηση μικρού μεγέθους στη Δράση «Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Α.Π.  6  «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου». Αποστολή της εταιρείας είναι να βοηθά επιχειρήσεις και επαγγελματίες να βελτιώνουν την απόδοση σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία αιχμής. Η εταιρεία μας στοχεύει στην έρευνα, ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών για σκοπούς εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης προσόντων.

    • Όσον αφορά το τεχνολογικό επίπεδο, αναπτύσσει σε ψηφιακό περιβάλλον α) εφαρμογές προσομοίωσης πραγματικών εργασιακών περιβαλλόντων σε εικονικούς κόσμους, και β) computerized ψυχομετρικά εργαλεία, ενσωματώνοντας όλη την προϋπάρχουσα γνώση των μελών της ομάδας έργου επί θεμάτων σχετικών με 3D περιβάλλοντα, εικονικούς κόσμους, τεχνητή νοημοσύνη και προγραμματισμό εφαρμογών.
    • Όσον αφορά το επιστημονικό επίπεδο, ενσωματώνει στις εφαρμογές αυτές όλη την προϋπάρχουσα γνώση των μελών της ομάδας έργου επί θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση, αξιολόγηση, πιστοποίηση, ψυχομετρία, κτλ.

Η προσέγγισή μας ξεπερνά τα παραδοσιακά εργαλεία και τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την ποιότητα και τη συνέπεια σε διεργασίες όπως η εκπαίδευση προσωπικού, η αξιολόγηση, η πιστοποίηση, η εξέλιξη και επιλογή προσωπικού.