ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Κλίμακα Μαθησιακού Στυλ (ΚΛΙΜΑΣ) περιλαμβάνει 35 προτάσεις (items) και έχει σχεδιαστεί για να μετρά τα τέσσερα βασικά μαθησιακά στυλ (learning styles) σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του Kolb. Ο όρος «μαθησιακό στυλ» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ατομικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα προτιμούν να μαθαίνουν. Πιο συγκεκριμένα, βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε άτομο έχει ένα μοναδικό, διακριτό τρόπο να μαθαίνει, δηλαδή να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει τις πληροφορίες. Η ΚΛΙΜΑΣ αξιολογεί τα παρακάτω τέσσερα βασικά μαθησιακά στυλ:

ΕΝΕΡΓΟ (converning)

Το στυλ αυτό, στηρίζεται πρωτίστως στις κυρίαρχες μαθησιακές ικανότητες του ενεργού πειραματισμού (κάνω) και της αφηρημένης εννοιολόγησης (σκέφτομαι).

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ (diverging)

Το στυλ αυτό βασίζεται κυρίως στην συγκεκριμένη εμπειρία (αισθάνομαι) και την αντανακλαστική παρατήρηση (βλέπω), με πολλά πλεονεκτήματα στην συναίσθηση νοήματος και αξιών.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ (assimilating)

Το μαθησιακό αυτό στυλ βασίζεται κυρίως σε αφηρημένη εννοιολόγιση (σκέφτομαι) και αντανακλαστική παρατήρηση (βλέπω).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ (accomodating)

Το μαθησιακό αυτό στυλ βασίζεται κυρίαρχα στον ενεργό πειραματισμό (κάνω) αλλά και στην συγκεκριμένη εμπειρία (αισθάνομαι).

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΣ δημιουργήθηκε με τη χρήση των πιο σύγχρονων ψυχομετρικών μεθόδων (διερευνητική και επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων) που τεκμηριώνουν ότι η εσωτερική δομή της κλίμακας αντιστοιχεί στο θεωρητικό μοντέλο του Kolb, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα για τον τρόπο που μαθαίνουν. Επίσης, πλήθος ερευνητικών δεδομένων επιβεβαιώνουν τόσο την εγκυρότητα όσο και την αξιοπιστία της κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα, ψυχομετρικές μελέτες εγκυρότητας έδειξαν ότι η ΚΛΙΜΑΣ παρουσιάζει τόσο συγκλίνουσα όσο και αποκλίνουσα εγκυρότητα καθώς συσχετίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό με άλλες συναφείς κλίμακες, όπως προσωπικότητας, ακαδημαϊκών κινήτρων, ακαδημαϊκής αναβλητικότητας, αυτο-αποτελεσματικότητας, κ.ά.).
Επίσης, η ΚΛΙΜΑΣ παρουσιάζει εμπειρικά δεδομένα που τεκμηριώνουν τη συγχρονική της εγκυρότητα, καθώς συσχετίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό με άλλες κλίμακες που μετρούν μαθησιακά στυλ.Η ΚΛΙΜΑΣ παρουσιάζει, επίσης, υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας (επαναληπτικών μετρήσεων, δύο ημίσεων και εσωτερικής συνοχής), οι οποίοι αποδεικνύουν ότι το τεστ μετρά με αξιοπιστία και σταθερότητα στο χρόνο όλα τα μαθησιακά στυλ. Πιο συγκεκριμένα, ως τη σταθερότητα στο χρόνο οι δείκτες αξιοπιστίας για τα τέσσερα μαθησιακά στυλ κυμαίνονται από 0,76 έως 0,88, ενώ ως προς την εσωτερική συνοχή, από 0,74 έως 0,85.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΟΦΕΛΗ

Η ΚΛΙΜΑΣ είναι ένα σύγχρονο ψυχομετρικό εργαλείο με πολλαπλές εφαρμογές τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο χώρο της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα,  μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει τα δυνατά όσο και τα αδύναμα στοιχεία του ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο του δίνει την ευκαιρία να γίνει περισσότερο ικανός/ή κι επαρκής, καθώς μπορεί να τον/την βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να μάθει ή να εκπαιδευτεί πιο αποτελεσματικά. Με έγκυρο και επιστημονικό τρόπο, η χρήση της συγκεκριμένης κλίμακας μπορεί να βοηθήσει εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν αποτελεσματικά προγράμματαΕπιπλέον, η γνώση του μαθησιακού στυλ ενός εκπαιδευόμενου μπορεί να ωφελήσει και τον εκπαιδευτή, καθώς του επιτρέπει να καλύψει ύλη με τρόπους που ταιριάζουν καλύτερα στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του εκπαιδευόμενου. Συνεπώς, ένας στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις ικανότητές τους τόσο με μαθησιακούς τρόπους που προτιμούν περισσότερο όσο και με τρόπους που προτιμούν λιγότερο.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ΚΛΙΜΑΣ είναι ένα σύγχρονο ψυχομετρικό εργαλείο που έχει δημιουργηθεί από την αρχή στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και αντανακλά τις μαθησιακές στρατηγικές που απορρέουν από αυτό. Επιπρόσθετα, μέσα από ένα πλήθος ερευνητικών δεδομένων, η ΚΛΙΜΑΣ αποδεικνύεται ως ένα από τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης των μαθησιακών στυλ στον ελληνικό χώρο.Τέλος, το γεγονός ότι η χορήγηση, η βαθμολόγηση αλλά και η αξιολόγηση της ΚΛΙΜΑΣ γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (computerized), επιτρέπει στους χρήστες να έχουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα, έγκυρα και ακριβή αποτελέσματα.