ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι η προσωπικότητα παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς φαίνεται να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τόσο την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του εργαζομένου όσο και τα επίπεδα ικανοποίησής του από την εργασία αλλά και τον βαθμό δέσμευσής του απέναντι στον οργανισμό του. Το Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Προσωπικότητας (ΕΡΕΠ) σχεδιάστηκε ώστε μετρά αποτελεσματικά τις βασικές διαστάσεις της εργασιακής προσωπικότητας, με βάση της οποίες είναι δυνατή η αξιολόγηση αλλά και ερμηνεία της συμπεριφοράς του ατόμου στο χώρο εργασίας. Το ΕΡΕΠ περιλαμβάνει 50 στοιχεία (προτάσεις) με βάση τα οποία αξιολογήσει τις πέντε (5) βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας:

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΗΝΕΙΑ

ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ΕΡΕΠ βασίζεται στο πιο σύγχρονο θεωρητικό μοντέλο της προσωπικότητας, το μοντέλο των πέντε παραγόντων (five-factor model) ή της Μεγάλης Πεντάδας (Big Five) όπως είναι ευρύτερα γνωστό, προσαρμοσμένο όμως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κουλτούρας. Έχει σχεδιαστεί με βάση τις πιο μοντέρνες ψυχομετρικές μεθόδους (π.χ. διερευνητική και επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων) και επιδεικνύει ικανοποιητικούς ψυχομετρικούς δείκτες τόσο σε επίπεδο ακρίβειας των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση του (αξιοπιστία μετρήσεων) όσο και ως προς την επιστημονική τεκμηρίωση του θεωρητικού μοντέλου στο οποίο βασίζεται (εγκυρότητα περιεχομένου).
 Το ΕΡΕΠ διαθέτει επίσης έναν σημαντικό αριθμό εμπειρικών ερευνών, οι οποίες από τη μία τεκμηριώνουν τη σχέση του εργαλείου με τον εργασιακό χώρο και την οργανωσιακή συμπεριφορά (οικολογική εγκυρότητα), από την άλλη προσφέρουν εμπειρική τεκμηρίωση στην ικανότητα του εργαλείου να μετρά την έννοια της εργασιακής προσωπικότητας με αποτελεσματικό τρόπο (συγχρονική, συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΟΦΕΛΗ

Το ΕΡΕΠ είναι ένα σύγχρονο ψυχομετρικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να βρει πολλαπλές εφαρμογές στο εργασιακό περιβάλλον και να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία επιλογής αλλά και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να εφαρμοστεί σε προγράμματα:

ΕΤΕΡΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (360o)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (COACHING)

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ASSESSMENT CENTERS)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Αποτελεί το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα ψυχομετρικό εργαλείο στον ελληνικό χώρο, που έχει σχεδιαστεί για να μετρά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την εργασιακή συμπεριφορά των εργαζομένων
  • Περιλαμβάνει νόρμες για διαφορετικούς πληθυσμούς εργαζομένων (π.χ. ανώτερα στελέχη, μεσαία στελέχη, πωλητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, κλπ.)
  • Διαθέτει σύστημα αυτόματης χορήγησης, βαθμολόγησης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας), γεγονός που εξασφαλίζει αξιοπιστία, ταχύτητα και αμεροληψία στην παραγωγή των αποτελεσμάτων αλλά και της αξιολόγησης
  • Διαθέτει εκδοχή ετερο-αξιολόγησης (360ο αξιολόγηση), η οποία προσφέρει μια  ολοκληρωμένη και έγκυρη αξιολόγηση του ατόμου από πολλαπλούς πληροφοριοδότες (π.χ. προϊσταμένους, συναδέλφους, υφισταμένους).