ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο στην προσωπικότητα του ατόμου. Η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΕΚΣΥΝ) σχεδιάστηκε για να μετρά αποτελεσματικά τις βασικές δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης αποτελώντας σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. Η ΕΚΣΥΝ χρησιμοποιεί 52 προτάσεις για να μετρήσει αποτελεσματικά τις εξής τέσσερις βασικές ιδιότητες – διαστάσεις:

ΕΚΦΡΑΣΗ & ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ & ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ΕΚΣΥΝ παρουσιάζει ικανοποιητικούς ψυχομετρικούς δείκτες τόσο ως προς την εγκυρότητα όσο και ως προς την αξιοπιστία της. Πιο συγκεκριμένα, ψυχομετρικές μελέτες εγκυρότητας έδειξαν ότι η ΕΚΣΥΝ παρουσιάζει τόσο συγκλίνουσα όσο και αποκλίνουσα εγκυρότητα καθώς συσχετίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό με άλλες συναφείς κλίμακες, όπως προσωπικότητας, κοινωνικών δεξιοτήτων, ενσυναίσθησης, ευζωίας, κ.ά.). Επίσης, η ΕΚΣΥΝ παρουσιάζει εμπειρικά δεδομένα που τεκμηριώνουν τη συγχρονική της εγκυρότητα, καθώς συσχετίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό με άλλες κλίμακες συναισθηματικής νοημοσύνης.
Τέλος, σύγχρονες στατιστικές τεχνικές έδειξαν ότι η εσωτερική δομή της κλίμακας αντιστοιχεί στο θεωρητικό μοντέλο των Salovey, Mayer & Carouso, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα για τη δομή και ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η ΕΚΣΥΝ παρουσιάζει, επίσης, υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας (επαναληπτικών μετρήσεων, δύο ημίσεων και εσωτερικής συνοχής), οι οποίοι αποδεικνύουν ότι το τεστ μετρά με αξιοπιστία και σταθερότητα στο χρόνο τόσο τις τέσσερις βασικές διαστάσεις όσο και τα συνολικά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης (οι δείκτες αξιοπιστίας για τις τέσσερις βασικές διαστάσεις κυμαίνονται από .81 έως .91).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΟΦΕΛΗ

Η ΕΚΣΥΝ είναι ένα σύγχρονο ψυχομετρικό εργαλείο με πολλαπλές εφαρμογές στον εργασιακό χώρο. Με σύντομο, αλλά κυρίως έγκυρο και επιστημονικό τρόπο, η χρήση της συγκεκριμένης κλίμακας μπορεί να βοηθήσει σε μία σειρά από διαδικασίες που κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο και προσωπικό. Μερικές από τις πιο συχνές εφαρμογές της κλίμακας είναι οι παρακάτω:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (OUT-PLACEMENT)

ΚΕΝΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ASSESSMENT CENTERS)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

    • Η ΕΚΣΥΝ είναι μία κλίμακα που έχει δημιουργηθεί από την αρχή στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού πληθυσμού – στοιχεία που δεν μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί σε άλλες χώρες και απλά έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.
    • Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η ΕΚΣΥΝ εκτός από νόρμες γενικού πληθυσμού, διαθέτει και ειδικές νόρμες για εργαζομένους διαφόρων επαγγελματικών χώρων και εργασιακών θέσεων (π.χ. πωλητών, ανώτερων στελεχών, στρατιωτικών, κ.ά.), επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση της ανάλογα το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
    • Τέλος, το γεγονός ότι η χορήγηση, η βαθμολόγηση αλλά και η αξιολόγηση της ΕΚΣΥΝ γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπει στους χρήστες να έχουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα, έγκυρα και ακριβή αποτελέσματα.